Jäsensopimus ja käyttöehdot

Osapuolet ja yhteyshenkilöt

YHTEISÖÄ YLLÄPITÄVÄ OSAPUOLI (“Yhteisö”)

Nimi:                           HUB Turku ry.

Y-tunnus:                   2827454-8

Lähiosoite:                 Nunnankatu 4, 20700 TURKU

Yhteyshenkilö:         Juho Vainio

Puhelinnumero:        040 5788547

Sähköposti:              juho@hubturku.com

JÄSENEKSI LIITTYVÄ OSAPUOLI (“Jäsen”)

Nimi:

Y-tunnus:

Lähiosoite:

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

HUB Turku on kohtauspaikka eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. HUB Turun tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen saman katon alle innovatiiviseen yhteistyöskentely- ja kaupunkiverstastilaan. Hubiin voi tulla työskentelemään yksin tai yhdessä, verkostoitumaan tai oppimaan.

Sopimus on tarkoitettu Yhteisön tuottaman yhteisöllisen työtilan ja kaupunkiverstaan käyttöön sekä Jäsenen yhteisöön sitoutumiseen. Osapuolet sitoutuvat Yhteisön kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön jäsenyyskaavion (Liite 1) mukaisesti. Jäsen saa sovitusti käyttöoikeuden Yhteisön fasiliteetteihin ja hyväksyy tilan säännöt, ja vastavuoroisesti Yhteisö sitoutuu auttamaan jäsentä sovitulla tavalla sekä ylläpitämään ja kehittämään tilaa ja sen yhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tällä sopimuksella Jäsen tulee osaksi Yhteisöä sopimuskauden ajaksi.

Palvelun sisältö ja laatu

Eri jäsenyyksien tuomat edut ja tiedot voit lukea tästä. 

Sopimuskausi 

Sopimuksen aloituspäivä:

Sopimuksen lopetuspäivä:

Sopimusmuutokset

Sopimusta voidaan muuttaa kummankin osapuolen yhteisellä päätöksellä. Tällöin tulee laatia uusi sopimus ja tämä sopimus puretaan.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

 • Jäsen voi purkaa sopimuksen haluamanaan ajankohtana.
 • Purkamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen purkamista.
 • Sopimus puretaan mikäli Yhteisö ei pysty järjestämään tässä sopimuksessa sovittuja palveluita. 

JÄSENYYDEN MUUTOKSET

Mahdollisesta jäsenyyden muutoksesta tai päivityksestä voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

MAKSUEHDOT

 • Jäsenmaksu toimii etukäteisperiaatteella eli se suoritetaan ennen jäsenyyden aloitusta tai sen aloitushetkellä.
 • Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille.
 • Mikäli jäsen haluaa erota, palautetaan mahdollinen jäljelle jäänyt jäsenmaksu takaisin jäsenelle. Alkaen irtisanomista seuraavasta kalenterikuukaudesta.

MAKSUTIEDOT

Maksun saaja:

Hub Turku ry.

Tilinumero (IBAN):

FI76 4309 0010 488930

Viite:

201701

Maksun suoritustapa:

[  ]       Koko kausi etukäteen

[  ]       Kuukausittainen suoritus

[  ]       Muu aikaväli: __________

 

[  ]       Maksu laskulla (sähköisesti)

[  ]       Maksu laskulla (paperisena)

[  ]       Muu maksutapa: __________ 

Jäsenyyden ehdot ja vahingonkorvaus 

Allekirjoittamalla sopimuksen Jäsen sitoutuu edellä mainittuun jäsenyyden malliin sekä Yhteisön sääntöihin, jotka ovat nähtävillä tilassa. Jäsen hyväksyy myös sopimuksen yhteydestä löytyvät yhteisöllisen työtilan käyttöehdot.

VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET

Yhteisö ei vastaa Jäsenen tilaan jättämästä omaisuudesta eikä toimi korvausvelvollisena mahdollisiin Jäsenen tai kolmannen osapuolen aiheuttamiin vahinkoihin Jäsenen omaisuuteen. Jäsen vastaa itse tarvittavista vakuutuksistaan tiloja käyttäessään.

Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

 

Paikka ja aika:

__________________

 

 

YHTEISÖ                               

Nimi:

Hub Turku ry                        

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

 

__________________

JÄSEN

Nimi:

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

 

 

__________________ 


Sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta. Yksi sopimuksen molemmille osapuolille.

 

YHTEISÖLLISEN TYÖTILAN KÄYTTÖEHDOT

 1. Yleistä

Sopimuskumppanit HUB Turku ry (jäljempänä ”Yhteisö”) ja allekirjoittanut (”Organisaatio/henkilö”, ”Jäsen”, yhdessä ”Osapuolet”) sopivat ja vakuuttavat liittyvänsä seuraaviin ehtoihin:

 1. Käyttäytyminen

Jäsen sitoutuu käyttäytymään Yhteisön asettamien sääntöjen mukaan yhteisöllisessä työtilassa HUB Turussa (“yhteisöllinen työtila”). Yhteisön niin päättäessä voidaan jäsenyys päättää mikäli Jäsenen käyttäytyminen rikkoo näitä sääntöjä.

 1. Jäsenyystiedot

Eri jäsenyyksien tuomat edut ja tiedot voit lukea tästä. 

 1. Ei vuokrasopimusta

Yhteisö tarjoaa yhteisöllistä työtilaa palveluna Jäsenelle sellaisenaan eikä kiinteistön vuokrasopimuksena ja hylkää kaikki kiinteistön vuokrasopimuksiin liittyvät takuut ja ehdot, olivatpa ne sitten suoria, epäsuoria tai lakisääteisiä. 

 1. Ei majoitusta

Yhteisöllinen työtila on kaupallinen ja julkinen tila. Tilan tai jäsenyyden käyttäminen majoittumiseen ei ole sallittua. 

 1. Päättäminen

Yhteisöllistä työtilaa ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastaista, kiellettyä tai joka voi vahingoittaa, poistaa tai heikentää Yhteisön tai muiden jäsenten omaisuutta tai estää muita jäseniä käyttämästä yhteisöllisestä työtilasta tai mikä vahingoittaisi Yhteisön ja yhteisöllisen työtilan mainetta tai toimintaa.

Hyväksyt myös, että et käytä yhteistyössä työskentelevää aluetta seuraaviin toimiin:

A) muiden henkilöiden laillisten oikeuksien (kuten yksityisyyden suojan ja julkisuuden) loukkaaminen, väärinkäyttö, ahdistelu, uhkaaminen tai muuten loukkaaminen;

B) sopimattomien, epäoikeudenmukaisten, halventavien, ihmisoikeuksia rikkovien tai laittomien materiaalien tai tietojen lähettäminen, levittäminen tai jakaminen;

C) kuvien, ohjelmistojen tai muiden materiaalien tai tietojen lataaminen, toistaminen, käyttö, muokkaaminen tai muulla tavoin luovuttaminen, joka loukkaa toisen oikeuksia tai jota teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa, ellei sinulla ole tällaisia ​​oikeuksia tai lisenssiä;

D) lataa tai käytä tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muita vastaavia sovelluksia tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa yhteisöllisen työtilan tai toisen jäsenen tietokonetta tai omaisuutta.

 1. Muutokset

Yhteisöllisen työtilan säännöt ja toimintatavat voivat muuttua ajoittain. Ilmoitamme jäsenille materiaalien muutoksista.

 1. Ilmoittamatta jättäminen

Ollessanne läsnä yhteisöllisessä työtilassa voitte kohdata Yhteisön tai toisten jäsenten luottamuksellista tietoa. Tällaiset luottamukselliset tiedot voivat sisältää yksityistietoja, yritystietoja, liikesalaisuuksia, teknologiaa, prosesseja ja asiakastietoja, jotka on tarkoitettu luottamuksellisiksi ja yksinoikeudelliksi. Täten ymmärrätte, hyväksytte ja vakuutatte, ettette paljasta tai levitä eteenpäin sellaista vastaanottamanne informaatiota, joka on tarkoitettu luottamukselliseksi.

 1. Korjaukset ja kunnossapito

Yhteisö ylläpitää yhteisöllistä työtilaa jotta se on hyvässä kunnossa ja kelvollinen yhteisön toiminnalle. Jos havaitset ongelmia, jotka edellyttävät korjaamista, ilmoita asiasta Yhteisölle ja se korjataan mahdollisimman nopeasti.

 1. Vastuu

Täten vapautat vastuusta ja velvollisuuksista Yhteisön, sen jäsenet, virkailijat, johtajat, omistajat, urakoitsijat ja työntekijät koskien kaikkia vahinkoja, vastuita tai menetyksiä, joita olet kärsinyt mukaan lukien välittömät, erityiset, satunnaiset, epäsuorat ja välilliset tai muut vahingot (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kadonneisiin voittoihin, luottamuksellisten tai muiden tietojen menettämiseen, liiketoiminnan keskeytymiseen, henkilövahinkoihin, yksityisyyden menettämiseen, velvoitteiden noudattamatta jättämiseen, laiminlyönteihin tai muihin menetyksiin, jotka johtuvat millään tavoin Yhteisön palveluista tai muista toimista yhteisössä.

 1. Yleistä

Tätä sopimusta ei saa solmia ilman Yhteisön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Suomen lakien on ratkaistava tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti sopimuspuolten väliset riidat. Sopimusriidat ratkaistaan ensisijaisesti paikallisessa oikeudessa. Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen asettama määräys on pätemätön tai se ei ole toteutettavissa, noudatetaan sopimuksen jäljellä olevia määräyksiä ja ne pysyvät voimassa.