Tavoitteemme on luoda valtakunnallisia malleja ja materiaaleja demokratioatyön vahvistamiseksi koulutussektorilla, kotouttamistyössä, ja päätöksenteossa. 

Toimintamme on lähtökohtaisesti monikielinen.
Toimintaamme kuuluu pääasiassa mediatyö, koulutusmateriaalien ja konseptien jalostaminen ja työpajatoimintaa nuorten kanssa kouluissa ja kolmannen sektorin toiminnoissa. Teemat johon paneudumme koulukäynneillä ovat mediakasvatus (digitalisaation tuoma kasvatus -ja medialukutaitopaine), tasa-arvo ja ihmisoikeudet.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Nana Blomqvist nana(at)hubturku.com.

Mediatuotanto

Alla löytyy hankkeen mediatuotantomateriaalit. Viisioisainen artikkelisarja kunniaan liittyvästä väkivallasta, ja yhdeksän osainen podcastsarja jotka koostuvat asiantuntijoiden kommenteista kunniaan liittyvästä väkivallasta ja monikulttuuristen nuorten näkökulmista seksiin, uskontoon, vähemmistöstressiin, ja tasa-arvoon. 

Hankkeen artikkelit            Hankkeen audiomateriaalit

Ajankohtaista

Hanke aloitti 2020, ja jatkuu 2021. Vuonna 2020 keskityimme aika paljon nuorten kanssa työskentelyyn työpajojen, podcast nauhoituksien ja tapahtumien kautta. 2021 keskitymme materiaalien jalostamiseen koulutuskäyttöön ja jalkauattmiseen syksyllä. Opettajat ja muut nuorten kanssa työskentelevät ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä.

kesäkuuksi suunnittelemme a ulkoilmavalokuvanäyttelyä joka käsittelee etnistettyjen ja sukupuolitettujen kokemuksien ylirajallisuutta. Nämä valokuvat tullaan myöhemmin käyttämään koulutusmateriaaleissa.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Nana Blomqvist nana(at)hubturku.com

Ydinryhmässä ovat myös:

Johanna Liipola (kansainvälisen yhteistyön asiantuntija)
Juhani Koivuviita (pedagogi)
Thierry Francis Mbabane (toimittaja)
Rewan Kakl (valokuvaaja)
Juho Vainio (tuotekehittäjä)

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää metodologiaa ja malleja demokratiakasvatukselle, jossa fasilitoidaan nuorten, yhteiskuntaryhmästä ja sukupuolesta riippumatta, aktiivista yhteiskuntatoimijuutta sekä työelämässä että muissa yhteiskuntatoiminnoissa ja yhteiskuntakehityksessä. Tässä hankkeessa yhdistyy kasvatus, mediatyö ja työtapojen kehittäminen, missä nuoret otetaan mukaan aktiivisina toimijoina sisällöntuotannossa, työelämän ja tuotekehityksessä.

Keskitymme hankkeessa tiettyihin aihepiireihin, jotka vaativat erityishuomiota nyky-yhteiskunnassa:

 • Yhteiskuntapolarisaation vastaiseen työhön
 • Tasa-arvotyöhön, myös etnisten vähemmistöjen tarpeita huomioon ottaen
 • Kotouttamisen kipeiden kohtien tematisointiin käytännön työssä ja mediassa
 • Purkamaan työmarkkinan ja muun yhteiskunnan toimijuuden etnistä segregaatiota
 • Digitalisaation tuomiin kasvatuksellisten haasteiden kohtaamiseen

Tässä hankkeessa tuotetaan toimintamalleja, joissa luodaan tila yhteisölliselle dialogille ja toimintatapa joka tuo yhteen monikulttuurinen yhteiskunta, sukupuolet ja sukupolvet. Työpajamme ovat aina vuorovaikutteisia.

Mikäli jatkorahoitusta myönnetään, pidempiaikaisena tavoitteena on mahdollistaa sen että järjestöjen hankeluontoinen työ ja osaaminen voisi vakiintua julkisen sektorin puolelle etnisen ja sukupuolittuneen syrjinnän ja sen haittavaikutuksien ehkäisemiseen opetuksessa, terveydenhuollossa ja kotouttamistoimissa. 

Toimintasuunnitelma

Hankkeen toiminta koostuu näistä:

 1. Työpajatoimintaa kouluissa
 2.  Mediatuotanto jossa nuoret osallistuvat sisällöntuottamisessa
 3.  Yhteistyö kahden tutkimushankken kanssa
 4. Yllä listattujen toimien perusteella täytäntöönpanokelpoisia strategioita syrjinnän ja niiden haittavaikutuksien kitkemiseksi. Tästä tehdään julkaisu joka julkaistaan sekä digitaalisesti -että painettuna.

Tutkimushankkeet:
A. Siirtolaisinstituutin ja Åbo Akademin psykologian laitoksen poikkitieteellinen tarkastus ja kartoitus turvallisen aikuisen merkityksestä kotouttamisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä
B. Tasa-arvotyön vaikuttavuusmittausta yhteistyössä kahden psykologian tutkijan kanssa Arden Universitystä.

Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu hankkeen puitteessa, ja analyysin toteuttaa Yliopistojen ja Siirtolaisinstituutin tutkijat.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret 12–29-vuotiaat, mutta myös heidän kanssa työskentelevät ja päättäjät.

Hanke toteutetaan eri vaiheessa. Ensimmäisen jakson on rahoittanut Aluehallintovirasto.

Hankkeen pilotointi

Tämän pilottijakson aikana toteutamme

A. Työpajatoimintaa kouluissa. Näiden työpajojen teemat ovat porno, tasa-arvo, ja maskuliinisuus.

B. Pocasteja missä nuoret ovat mukana sisällöntuottamisessa

C. Opetusmateriaalia viranomaisille kunniaväkivallasta sen äärellä työskennelleiden kanssa.

D. Viisi työpajaa kaikenikäisille HUB Turun tiloissa, avataan teemat 

 • Erilaiset tavat, joihin on reagoinut kohdatessaan itselleen vieraan kulttuurin muodossa tai toisessa
 • Digitalisaation haitat (esimerkiksi riippuvuudet) ja hyödyt (esimerkiksi tehokkaat työkalut), ja sen tuoma kasvatustarve tällä alueella
 • Identiteetti monitaustaisessa yhteiskunnassa
 • Nykymaailman ja tulevaisuuden ammatit
 • Media

E. Olemme käynnistäneet toimituksellisen kampanjan, We Deserve Better, missä me keräämme kokemustarinoita rasismista. Tähän on haettu erillinen rahoitus. Hankesivulle pääsee tästä WDB

We Deserve Better

Kampanjan tavoite on antaa tunnustusta syrjintäkokemuksille ja niiden negatiivisille vaikutuksille sekä yksillöllisesti että yhteisöllisesti, ja laatia toimintasuunnitelma syrjinnän ja niiden haittavaikutuksien kitkemisesksi.

Jos haluat osallistua kampanjaan omalla kokemustarinallasi tai sivusta nähdyn, lähetä tarinasi osoitteeseen: boundarytrdialogue@gmail.com, voit lähettää tarinan joko kirjallisesti tai ääninauhoitteena. Tarinat anonymisoidaan. Laadimme digitalisen alustan minne kaikki tarinat julkaistaan. Nykyisellään kampanja tehdään vapaaehtoisvoimin. Jos rahoitusta myönnetään kampanjaa laajennetaan, ja
A. mukaan kutsutaan asiantuntijoita jotka voivat avata vähemmistöstressin syy-seuraussuhteita
B. Kokemustarinoiden ja asiantuntijalausuntojen perusteella laadimme toimintasuunnitelma rasismin ja sen haittavaikutuksien kitkemiseksi joka on sovellettavissa SoTe ja koulutussektorin työssä.
C. Laadimme kokemustarinoiden ja asiantuntijalausuntojen perusteella sekä digitaalisen että painetun toimintasuunnitelman joka on sovellettavissa SoTe ja koulutussektorilla, ja päätöksenteossa.

Hankkeemme rakentuu näille periaatteille:

 • demokraattiset arvot: vapaus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja osallistumisoikeus
 • Suomen perustuslaki
 • journalistiliiton periaatteet ja ohjeet
 • opetussuunnitelman periaatteet tasa-arvo- ja demokratiakasvatuksen tavoitteista
 • tasa-arvolaki

Ohjausryhmä

 • Nina Pietikäinen – Turun tyttöjen talon johtaja
 • Essi Hillgren – Turun ammattikorkeakoulu, MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
 • Afrah Al Bayaty – Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen asiantuntija ja Vigor seksuaaliterveysmentori
 • Katri Arnivaaraa – Turun kaupunki, asiakkuudet ja osallisuus
 • Hannu-Pekka Huttunen – Maahanmuuton erikoisasiantuntija

Tutkijat

 • Matthew Hall (Arden University)
 • James Bartlett (Arden Univeristy)
 • Institutionen för psykologi och logopedi/Åbo Akademi
 • Pekka Kettunen (Siirtolaisinstituutti)

Muut neuvonantajat ja yhteistyökumppanit

 • Rauhanliitto
 • Sopu työ
 • HangFlow
 • Hannaneh Mahmoudian
 • Liban Abdi/Vigor
 • RFSU/Ruotsi
 • Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir (Univeristy of Iceland)
 • Christian Mogensen (Center for Digital Pædagogik)
 • Þórður Kristinsson (University of Iceland)
 • Marco Vega/ Män för jämställdhet