Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hub Turku ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea yrittäjien, opiskelijoiden ja yhteisöjen yhteistyöskentelyä Turun keskustassa, edistää aloittavien yrittäjien koulutusta sekä uudistaa ja kehittää erilaisia yhteistyöskentelymalleja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kehittää ja ylläpitää voittoa tavoittelematonta
  yhteistyöskentelytilaa Turun keskustassa
 • kehittää ja edistää yhteisöllistä työkulttuuria Turun seudulla,
  valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja
  juhlia
 • harjoittaa voittoa tavoittelematonta tutkimus-, tiedotus- ja
  julkaisutoimintaa
 • tekee aloitteita eri viranomaisille
 • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen sekä julkisten
  toimijoiden kanssa
 • toimii osakkaana tai jäsenenä organisaatioissa jotka edistävät
  yhdistyksen tavoitteita.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee
erilaisia avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia,
jotka liittyvät välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
ja joiden tuottoa on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, äänivaltaisia jäseniä,
kannatusjäseniä sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kaikista
yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa.
Varsinaiset jäsenet, äänivaltaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
hyväksyy yhdistyksen hallitus tai hallituksen valtuuttama
jäsenvastaava. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet voi hallituksen
esityksestä kutsua yhdistyksen kokous.

3.1. Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi (”aktiiviksi”) voidaan hyväksyä
henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja
maksamaan yhdistyksen jäsenmaksun.

3.2. Äänivaltaiset jäsenet
Yhdistyksen äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen
henkilö, joka on ollut varsinaisena jäsenenä vähintään puoli vuotta
ja on osoittanut halunsa ottaa aktiivisesti osaa yhdistyksen
toimintaan sen tarkoituksen turvaamiseksi. Äänivaltaisen jäsenen on
lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:

 • Hakija on hyvämaineinen
 • Hakijalla ei ole lainvoimaista rikostuomiota
 • Hakija sitoutuu kehittämään osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
  yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa
 • Hakija sitoutuu osallistumaan vuotuiseen yhdistyksen toiminnan
  suunnitteluun sekä suunniteltujen tehtävien toteuttamiseen
 • Hakija sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja maksamaan
  yhdistyksen jäsenmaksun.

Erityisistä syistä voidaan hakija hyväksyä äänivaltaiseksi
jäseneksi, vaikka jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty.

3.3. Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on velvollisuus maksaa
jäsenmaksu, mutta kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

3.4. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta eikä
oikeutta edustaa yhdistystä sitä koskevissa asioissa ilman
hallituksen nimenomaista valtuutusta. Kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenillä ei ole velvollisuutta maksaa jäsenmaksua.
Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet
erotessaan tai tullessaan erotetuksi yhdistyksestä.

4.1. Jäsenen eronneeksi katsominenHallitus voi katsoa eronneeksi
jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden
kuluttua eräpäivästä.

4.2. Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen
päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja äänivaltaisilta jäseniltä sekä
kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
erikseen jokaiselle ryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Varsinaisten jäsenten ja äänivaltaisten jäsenten sekä eri
kannatusjäsentyyppien (yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö) jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8
varajäsentä.
Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten toimikausi on
kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset erovuorot ratkaisee arpa.
Hallituksen jäsenyyden kelpoisuusehdot ovat samat kuin yhdistyksen
äänivaltaisilla jäsenillä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksen hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 3. Vastata yhdistyksen taloudesta
 4. Pitää jäsenluetteloa
 5. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
  varten
 7. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 8. Hyväksyä ja erottaa varsinaiset jäsenet, äänivaltaiset jäsenet ja
  kannatusjäsenet
 9. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia
  heidän eduistaan
 10. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
  Lisäksi hallitus voi valita määräämiensä tehtävien hoitoa varten
  toimikunnan tai työryhmän ja kutsua niihin osallistujia.

6.1. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus voi toteuttaa kokouksen tai sen osan puhelimen, sähköpostin
tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli kaikki hallituksen
jäsenet siihen suostuvat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja
ehdotusta kannatetaan, pantakoon setoimeen.

6.2. Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen jäsenen erottamisesta
päättää yhdistyksen kokous.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Hallitus voi määrätä kaksi jäsentä kirjoittamaan nimen yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus ja erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneilla äänivaltaisilla
jäsenillä lisäksi äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä
on yksi ääni.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta tietoliikenneyhteyden, esimerkiksi sähköpostin tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta ontehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Ohjesäännöt
Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.